علوم https://www.aparat.com/v/itUw8?playlist=323133

ریاضی https://www.aparat.com/v/DeHci?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/Z2gHE?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/6C0Y1?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/cuphU?playlist=321316

ریاضیhttps://www.aparat.com/v/T3UMq?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/ljuyX?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/GkSli?playlist=321316

ریاضیhttps://www.aparat.com/v/f8jcL?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/gU2XB?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/K8yi1?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/f6UI4?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/kJ7Q6?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/tS0Vc?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/2b09O?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/oKYF2?playlist=321316

ریاضیhttps://www.aparat.com/v/G73Tq?playlist=321316

ریاضی https://www.aparat.com/v/bh0B9?playlist=321316

عربی https://www.aparat.com/v/2nmT6?playlist=324275

علوم احتماعی https://www.aparat.com/v/eHiQE?playlist=321062

علوم احتماعی https://www.aparat.com/v/PFnvT?playlist=321062

علوم احتماعی https://www.aparat.com/v/GZrl7?playlist=321062

علوم احتماعی https://www.aparat.com/v/aliEQ?playlist=321062

علوم احتماعی https://www.aparat.com/v/tRbCc?playlist=321062

لیست کلی پخش ویدیو های دبیرستان سیمای فرهنگ در آپارات https://www.aparat.com/dabirestan_simayefarhang/playlists