علی آشکارترین حقیقت و مترقی ترین مکتبی است، که در شکل یک موجود انسانی تجسم یافته است

مولای ما نمونه ی دیگر نداشته است

اعجاز خلقت است و برابر نداشته است

شهادت مولای موتقیان را تسلیت عرض می کنیم.