اردوی پینت بال

اردو توسط مدرسه سیمای فرهنگ اجرا شد

اردو توسط مدرسه سیمای فرهنگ اجرا شد 

باتشکر از همکاران و دانش آموزان عزیز

گزارش تصویری