برنامه غذایی هفتگی مجتمع آموزشی سیمای فرهنگ

اولیای گرامی برنامه غذایی بوفه سیمای فرهنگی به صورت هفتگی بوده و از تنوع بالایی برخوردار است