اعلام نظر اولیای دانش آموزان در خصوص فرمهای ایران مهارت و کلاسهای تقویتی

والدین محترم دانش آموزان:

لطفا فرم های مربوط به ایران مهارت و کلاس های تقویتی روزهای پنجشنبه و جمعه را تا تاریخ 97/12/5 حتما با اعلام نظر خود همراه با فرزندتان به مدسه ارسال نمایید

والدین محترم دانش آموزان

لطفا فرم های مربوط به ایران مهارت و کلاس های تقویتی روزهای پنجشنبه و جمعه را تا تاریخ 97/12/5 حتما با اعلام نظر خود همراه با فرزندتان به مدسه ارسال نمایید