مراحل ثبت آزمون رغبت و توانايي و تكميل نمون برگ دانش آموز در سامانه همگام              (هدايت تحصيلي)

آزمون رغبت و توانايي:

ورود به سامانه همگام به آدرس hamgam.medu.ir / ورود با كد ملي و رمز عبور/ انتخاب ماژول آزمون مشاوره اي  / خودارزيابي  /  پاسخ به تمام سؤالات / انتخاب گزينه ثبت موقت /
بازگشت به همگام/ انتخاب علامت
P جهت ثبت نهايي آزمون

نمون برگ دانش آموز:

ورود به سامانه همگام به آدرس hamgam.medu.ir / ورود با كد ملي و رمز عبور/ انتخاب ماژول هدايت تحصيلي/  تكميل فرم اولويت/  انتخاب نمون برگ دانش آموز / تكميل تمام
 اولويت ها /  انتخاب گزينه ذخيره چيدمان

تمامی مراحل باید به ترتیب انجام شود.