جشنواره درختان کاغذی

دانش آموزان گرامی جهت شرکت در جشنواره درختان کاغذی می توانند آثار خود را به آدرس اعلام شده توسط سلزمان مدیریت پسماند ارسال نمایند و محلت ارسال آثار تا تاریخ 98/2/2 می باشد.

بهترین آثار در کتاب سال مدیریت پسماند به چاپ خواهد رسید.