ماه رمضان  ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق  برای درک  «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است

حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه

نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض میکنیم