سخنی با اولیا ...

اولیای گرامی همراهان محترم 

با توجه به شرایط موجود مجموعه مدیریتی مجتمع سیمای فرهنگ تصمیمات ذیل را اتخاذ نموده است.