شب های دلدادگی است  بیا ای دل در گوشه ای خلوت کنیم  شب عاشقی بلند است

خدای عالم به زمین روشنی عطا کرد و به دلهای ما نوری تابانید؛

نوری برای پذیرش حق و درستی در شبهای تاریک نور عشق مسیر را روشن می کند

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

واندر آن ظلمت شب، آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر كه این تازه براتم دادند