دوباره عکس و قاب…

باز لرزید… تمام جانم ، با او لرزید… با او که کودکش را
زیر آوار جستجو می کرد...

اندوه بی پایانمان از این واقعه دردناک قابل وصف نیست.

مصیبت وارده به ایرانم و خانواده های جانباختگان و مردم آبادان و خوزستان تسلیت عرض می‌نمایم.