بزرگترین الماس این جهان آفتاب است   و این الماس بر گردن همه می درخشد.

دختران این سرزمین الماسهای گرانبهایی هستن که از درخشش آنها این سرزمین خواهد درخشید.

روزتون مبارک.