روزت مبارک دلسوز ترین روانشناس

آرامش را وامدار شماییم وموفقیت را از سخنان شما به ارث برده ایم.

اینجا زندگی طرحی دیگر است.

روز میلاد تفکر و مشاوره مبارک

با تشکر و قدردانی از خانم دکتر مرادمند